Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Projekti

Naslov projekta: Vzpostavitev medgeneracijskih točk na prostem, kot osnova za medgeneracijsko povezovanje in prenos znanj med generacijami na območju Obsotelja in Kozjanskega

Akronim projekta: MED NAMI.

Iz naslova podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, sofinancirane iz sklada EKSRP

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2024

Vodilni partner: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Partnerji:

 • OBČINA PODČETRTEK
 • OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
 • OBČINA ROGAŠKA SLATINA
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
 • CENTER PONOVNE UPORABE ROGAŠKA SLATINA

Vezi med generacijami so bile v času epidemije COVID močno načete, saj je bil fizični stik skoraj onemogočen. Četudi je digitalizacija poskrbela za nadomestilo, smo vendarle mnenja, da je nujno potrebno vzpostaviti točke za medgeneracijsko druženje na prostem, ki predstavljajo varno in atraktivno mesto srečanj. V operaciji želimo tako vzpostaviti mrežo igrišč, ki bodo tematsko namenjena mladim in/ali starejšim, hkrati pa bodo omogočala tudi organizacijo dogodkov, ki bodo na eni strani spodbudili medgeneracijsko sodelovanje, na drugi pa z vsebinami spodbujali vseživljenjsko učenje.

V operacijo želimo vključiti tudi aktivnosti Rokodelskega centra Rogatec, kot edinega na območju Obsotelja in Kozjanskega, ki sistematično skrbi za ohranjanje starih rokodelskih znanj na območju LAS in tako omogoča medgeneracijski prenos znanj in ohranja dediščino območja.

Na medgeneracijskem dogodku, kjer se bodo mladi in starejši pomerili v igranju odbojke, na delavnicah, ki povezujejo moderno in preteklost (izdelava re-use igrač, spoznavanje starih iger na prostem), bomo omogočili ponovno vzpostavitev socialnih stikov in posledično tudi prenos znanj med generacijami.

Tematsko področje projekta: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Cilji projekta:

 • vzpostavljeni pogoji (naložbe, delavnice, izobraževanja) za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • vzpostavljeni pogoji za trženje lokalnih rokodelskih produktov,
 • spodbujanje varovanja narave in uvajanje modelov ponovne uporabe (delavnice in izobraževanja).

Pričakovani rezultati projekta

 • vzpostavljena mreža medgeneracijskih točk (igrišča),
 • izdelana ena strategija promocije in trženja rokodelstva in promocije rokodelskih izdelkov na destinacijski ravni,
 • izvedeni trije dogodki (delavnica, izobraževanje, medgeneracijski dogodek),
 • vzpostavljeno novo inovativno partnerstvo.

Povezave spletnih mest:

Naslov projekta: Dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu biotske raznovrstnosti in varovanja narave na območju Obsotelja in Kozjanskega

Akronim projekta:MAB-NATURA

Iz naslova podukrepa 19.2: »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, sofinancirane iz sklada EKSRP

Trajanje projekta: 1. 1. 2023 – 30. 7. 2024

Vodilni partner:

 • LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

Partnerji:

 • OBČINA KOZJE
 • ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ ROGATEC
 • TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE

Območje LAS Obsotelje in Kozjansko v velikem delu sovpada z zavarovanimi območji, večinsko ga pokrivajo območja NATURA 2000, nadvse pomembno za območje pa je Biosferno območje Kozjansko in Obsotelje (MAB območje). Zavarovana območja so dokaz biotske raznovrstnosti in  nadpovprečno ohranjene naravne krajine, hkrati pa so lahko priložnost za vzpostavitev zelenih delovnih mest, vzpostavljanje modelov krožnega gospodarstva in primer dobre prakse, ki je prenosljiv tako znotraj LAS kot širše.

Operacija s svojimi aktivnostmi (razvoj novih izobraževalnih programov, naložba v inovativno razgledno ploščad) bo podpora varstvu okolja in ohranjanje narave zavarovanih območij na območju LAS. Izvedene aktivnosti bodo imele pomemben vpliv na ohranjanje biotske raznovrstnosti in varovanja okolja ter ozaveščenosti prebivalstva o pomenu ohranjanja kulturne krajine, zmanjševanju onesnaževanja okolja oz. obremenjevanju okolja z negativnimi dejavniki. Za dosego ciljev operacije se predvideva tudi manjša naložba v izboljšanje okolja (ureditev razgledne ploščadi).

Cilji operacije:

 • Vzpostavitev pogojev za interpretacijo zavarovanega območja narave,
 • razvoj novih izobraževalno-izkustvenih vsebin s področja trajnostne rabe naravnih virov,
 • aktivno vključevanje ranljivih ciljnih skupin v aktivnosti operacije,
 • vzpostavitev inovativnega razvojnega partnerstva.

Pričakovani rezultati operacije:

 • Urejena ena razgledna ploščad,
 • 2 razvita in izvedena izobraževalna programa za mlade in starejše,
 • 1 izvedena izkustvena delavnica v naravi,
 • 30 udeležencev ranljivih ciljnih skupin na izvedbi programov/delavnic,
 • 1 vzpostavljeno inovativno partnerstvo.

Povezave spletnih mest:

Projekt Roko-delci je uspešno kandidiral ja javnem razpisu MKGP podukrep 19.3. Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine.

Projekt LAS sodelovanja povezuje štiri lokalne akcije skupine: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Dobro za nas, na območju LAS loškega pogorja.

Sodelujoči rokodelski centri:

 • Gimnazija Jurija Vege―Čipkarska šola Idrija
 • Rokodelski center DUO Škofja Loka (Razvojna agencija Sora d.o.o.)
 • Rokodelski center Rogatec: dvorec Strmol in Muzej na prostem Rogatec (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
 • Center domače in umetnostne obrti, rokodelska zadruga z.b.o. (CDUO Slovenska Bistrica)

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 • Občina Rogatec
 • Razvojna agencija Sotla

Namen in cilji

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu so pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Rokodelstvo je pomemben vidik razvoja podeželja. Izhaja iz tradicije kulturne dediščine, lokalnih materialov, razpoložljivih znanj in zagotavlja trajnostni razvoj območja. Je del bogate tradicije, ki jo v projektu želimo nadgraditi in primerno predstaviti širši javnosti. Gre za pomemben segment identitete in razpoznavnosti območij posameznih LAS-ov, ki jo posamezni rokodelski centri že strokovno razvijajo in tržijo. S povezovanjem bomo nadgradili in implementirali izkušnje in znanje na območju vključenih LAS, obenem pa bomo omogočili rokodelcem iz drugih območij, da koristijo znanje, ki bo nastalo v projektu Roko-delci. S predstavitvami in trženjem  rokodelskih izdelkov ter predstavitvami rokodelskih znanj na celotnem vključenem območju (vključevanje rokodelcev na prireditvah) se bo povečala prepoznavnost in s tem tudi možnosti za trženje rokodelskih izdelkov.

Vsak partner bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta. Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ob ostalih aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu) načrtuje v projektu tudi nakup audio guidov (oprema in snemanje) za muzej na prostem v več jezikovnih različicah, ter umestitev MR rešitve v muzejske zbirke. Občina Rogatec pa bo kupila CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva.

Planirani sklopi aktivnosti:

– DP1 Dokumentiranje tradicionalnih rokodelskih znanj

– DP2 Nadgradnja tradicionalnih rokodelskih znanj ter inovativnost v praksi

– DP3 Prenos rokodelskih znanj

– DP4 Prenos podjetniških znanj in implementacija v praksi

– DP5Promocija in trženje rokodelstva in rokodelskih znanj

– DP6 Promocija aktivnosti operacije in komuniciranje s širšo javnostjo

– DP7 Vodenje in koordinacija operacije

Finančna podpora operacije:

Vrednost projekta LAS Obsotelja in Kozjanskega:  136.603,65 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS Obsotelje in Kozjansko:  99.998,11  EUR

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran LAS Obsotelje in Kozjansko

Partnerstvo:

 • LAS »Od Pohorja do Bohorja«
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline
 • LAS Raznolikost podeželja
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Bogastvo podeželja
 • LAG Chirpan (Bolgarija)
 • LAS Samokov (Bolgarija)

Projektno partnerstvo LAS »Obsotelje in Kozjansko«

 • RA Sotla
 • Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 • Občina Podčetrtek

Opis projekta:

Nabiranje in pridelava zelišč imata v Sloveniji že dolgoletno tradicijo. Obe dejavnosti sta se v preteklosti razvijali in ohranjali predvsem v samostanih, predvsem na področju zdravilstva. Za tem se je razvilo tudi nabiranje zelišč, sušenje le-teh in zbiranje posušenih zelišč v odkupnih centrih za potrebe živilske in farmacevtske industrije. Ravno za namene organiziranega odkupa se je razvila tudi pridelava zelišč.

5 slovenskih in 2 bolgarska LASa se srečuje z enotnim izzivom, kako neizkoriščene potenciale izjemne biotske raznovrstnosti in tradicionalnih znanj s področja zeliščarstva in divjih zeli spremeniti v razvojno priložnost. Zelišča in divje zeli imajo posebno mesto v tradiciji obeh držav, njihova ekološka pridelava in predelava pa je v času »industrijske pridelave in predelave« zelišč in izdelkov iz njih, ki je sicer cenovno ugodna, vendar je hkrati vprašljiva njihova kvaliteta.

Z operacijo se rešujejo specifične potrebe po krepitvi kvalitetne pridelave in predelave zeli z investicijami v ekološko pridelavo in predelavo zeli, promociji ekoloških zelišč in divjih, prosto rastočih zeli, izobraževanju in spodbujanju ekološke pridelave in predelave ter njihova uporaba, prenašajo se dobre prakse med LAS-i, iščejo povezave in nova znanja, krepijo se zmogljivosti lokalnega razvoja, ki se bodo implementirala na območju vključenih LAS.

Z operacijo sodelovanja bomo prispevali k Evropskemu zelenemu dogovoru, saj bomo bistveno prispevali k uresničitvi Strategije od vil do vilic preko obravnave izzivov trajnostnih prehranskih sistemov in neločljive povezave med zdravimi ljudmi, zdravimi družbami in zdravim planetom (povečanje biotske pestrosti). Podpirali bomo nove priložnosti s ciljem zagotavljanja prehranske varnosti in trajnosti.

Cilji operacije so naslednji:

 • Krepitev ekonomskih zmožnosti ekoloških kmetij,
 • Posodobitev in ureditev javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva,
 • Vključevanje ekoloških zelišč in divjih zelišč v kulinarično ponudbo območja,
 • Krepitev kompetenc in znanja na območju izvajanja operacije,
 • Prenos dobrih praks in njihova implementacija na območju posameznih LAS-ov,
 • Spodbujanje ekološke pridelave in predelave na območju posameznih LAS,
 • ustvariti standard za varno, bogato in hranljivo ter kakovostno hrano,
 • vključevanje zelišč v terapevtske in sprostitvene namene.

Vsebinski sklopi:

Koordinacija in vodenje

 • Sodelovanje med LASi (partnerski sestanki, usklajevanje izvajanja aktivnosti, sodelovanje pri dogodkih na območjih drugih LASov)
 • Sodelovanje s partnerji na nivoju posameznih LAS (sestanki partnerjev, usklajevanje aktivnosti, udeležba na dogodkih na območju LAS
 • Koordinacija in vodenje ključnih projektnih aktivnosti
 • Spremljanje in vrednotenje operacije

Vlaganja v opremo

Krepitev potencialov ekoloških kmetij in drugih ekoloških pridelovalcev in predelovalcev

 • oprema za predelavo zelišč,
 • nakup kmetijske mehanizacije za pridelavo zelišč,
 • nakup welness opreme za nadgradnjo ponudbe na zeliščni kmetiji,
 • ureditev namakalnega sistema,
 • nov nasad damaščanskih vrtnic
 • ureditev aromaterapevtskega vrta.

Urejanje javne infrastrukture z namenom promocije zeliščarstva in divjih zeli

 • nadgradnja peš in kolesarskih poti (usmerjevalne table, panoramske table, počivališča, …), in prilagoditev gibalno oviranim osebam,
 • ureditev javne poti,
 • ureditev rudarske tematske poti,
 • razvoj pametne urbane opreme,
 • nakup stojnic za trženjske prireditve.

Krepitev kompetenc in znanj na območjih LAS

 • izobraževanje za pridobitev ekološkega certifikata,
 • ogledi ekoloških kmetij
 • delavnice za ranljive skupine na temo zeliščarstva, divje kulinarike, priprava jedilnika divje kulinarike,
 • izobraževalna delavnica in izvedba prireditve Dan špargljev

Približajmo zelišča ljudem

 • Izvedba dogodkov z namenom promocije zelišč in ekološkega kmetovanja (Festival zelišč, Bučn’ce, Likof na taberhi, Dobrote slovenskih kmetij, …)

LAS Obsotelje in Kozjansko

Občina Podčetrtek bo v projektu infrastrukturno uredila javno pot 817 341 med centrom naselja Podčetrtek in turističnim kompleksom Terme Olimia. Glede na tlorisni potek ceste se obravnavata dva odseka in sicer glavna smer; Odsek »A« od Podčetrtka do Term Olimia, v dolžini cca 600 m in priključni krak; Odsek »B« od Trške ceste do priključka na odsek A, v dolžini cca 300 m.

Obstoječa javna pot poteka pretežno skozi gozd in je v makadamski izvedbi, zaradi povezave z Termami Olimia in potekom skozi gozd je predvsem atraktivna peš povezava do centra naselja Podčetrtek in na grad. Nadvse zanimiva se nam je zdela povezava s tradicijo zeliščarstva in poudarkom na pomen ekološkega kmetijstva (zeliščni vrt in lekarna v samostanu Olimje in ekološki zeliščni proizvodi in vrt v Rogatcu), zato bo pot tematska, kar bomo zagotovili z vsebinami na interaktivni informacijski tabli (3 kom), vsebino katerih bo razvilo partnerstvo projekta in bo glede na tematiko zelišč implementirana v interaktivno doživetje. Glede na predvideno funkcijo poti, pretežno se bo uporabljala kot turistična peš in kolesarska pot, se ob poti predvidi postavitev urbane opreme, ki bo služila omenjenim uporabnikom, s posebnim poudarkom na zeliščarstvu in uporabi zelišč v vsakdanjem življenju (kulinarika, dvig odpornosti, aromaterapija in podobno). Ob poti se tako uredijo tematske točke s turističnimi tablami, klopmi, mizami, … Uredi se cestna razsvetljava s svetilkami LED na 40 m z regulacijo.

Vzpostavljena pot bo predstavljala nov turistični proizvod ter ob promociji lokalnega zeliščarstva predstavljala tudi pomemben segment dviga gospodarske rasti na območju.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Partnerski LASi projekta sodelovanja:

LAS s CILjem
Vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,

LAS Obsotelje in Kozjansko
Vodilni partner: Razvojna agencija Sotla

LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava
Ulica Republike 72, Guča 32230, Srbija

Partnerji v operaciji:

LAS s CILjem, vodilni partner ICRA d.o.o. Idrija (vodilni partner)
Partnerji v okviru LAS s CILjemKmetija Košenija, Franc Kejžar
Štefka Kejžar, nosilka dopolnilne dejavnosti
Kmetija Rok Likar
LAS Obsotelje in Kozjansko (partner)
Partnerji v okviru LAS Obsotelje in KozjanskoRazvojna agencija Sotla
Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
Društvo žena Donačka gora
 Lokalna akcijska skupina  Dragačevo – Jelica – Zahodna Morava, Srbija (partner)

Celotna vrednost operacije: 383.270,19 EUR

Nepovratna sredstva v okviru operacije: 199.995,82 EUR

Celotna vrednost operacije v okviru LAS s CILjem: 131.277,79 EUR

Nepovratna sredstva v okviru LAS s CILjem: 99.999,80 EUR

Celotna vrednost operacije v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 135.992,40 EUR

Nepovratna sredstva v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 99.996,02 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 24.  2. 2022 do 23. 2. 2025

Opis:

Projekt PRO – EKO zajema več delovnih sklopov, v vseh pa je cilj podpreti proizvodnjo lokalne, prednostno ekološke hrane in jo primerno predstaviti potrošnikom, ker želimo vzpostaviti vez in odnos med kmetom in lokalnim kupcem. Izhajamo iz obstoječih izkušenj in znanja, želimo pa doseči tudi izmenjavo dobrih praks med tremi vključenimi LASi in konkretno implementacijo, ki se bo odražala v končnih produkti in usmeritvah, ki bodo tržno in javno zanimive tudi po zaključku projekta.

V projektu želimo spodbuditi obstoječe ekološke pridelovalce, da dodajo vrednost svojim proizvodom na način, da povečajo proizvodnjo ekološke hrane, izdelajo in na trgu ponudijo nove izdelke ter ustrezno predstavijo ekološko kmetovanje in ekološke produkte, kar bo pripomoglo tudi k prepoznavnosti ekološke hrane. Vzpostaviti želimo celotno podporno okolje kjer bodo preko pilotnih primerov predstavljeni modeli kako povečati zanimanje za ekološko hrano ter kako povečati pridelavo in dodati vrednost tej hrani. Pilotno pristopamo k različnim modelom – prvi model obravnava ekološke gorske kmetije, ki nameravajo razvijati ekološko proizvodnjo ter z novimi produkti prispevati k večji finančni stabilnosti kmetije. Drugi model obravnava primer obstoječega ponudnika, ki že proizvaja ekološke proizvode in jim bo povečal vrednost predvsem z drugačnim načinom predstavitve ter novo embalažo. Tretji model pa inovativno vpleta sodobne tehnologije (MR aplikacija zeliščnega vrta v kombinaciji s Hololens očali) ob nakup sodobne opreme za pridelavo/predelavo ekoloških zeliščnih produktov. Vsi vključeni ekološki proizvajalci pa bodo izdelali turistične programe ter promocijske letake za svojo kmetijo, pripravili skupni e-promocijski letak, ki bodo primerni tudi za uporabo v izobraževalne in turistične namene. Inovativni pristop, ki uvaja model študijskega krožka na daljavo,  v katerem bodo sodelovali vsi vključeni ekološki ponudniki in LASi, predstavlja zanimiv model, ki je lahko prenosljiv tudi izven projektnega območja, saj omogoča zbiranje idej in kreacijo novih produktov v krogu najpomembnejših deležnikov. V praksi bomo implementirali te izkušnje tako, da bomo izdelali predstavitvene programe za vključene kmetije oziroma ekološko proizvodnjo.  Sodelovali bomo tudi pri skupnem nastopu na trgu in trženju, saj bodo s CNC programom pripravili izrise in kalupe ter tesno izdelali serijo refil darilne embalaže za skupni nastop na trgu in izdelke testno ponudili tudi v okviru spletne trgovine e-Lodn.

Projekt je zagotovo poseben tudi zaradi inovacije, ki jo bomo partnerji preizkusili v času izvajanja projekta: gre za inovacijo zaščite površin pred divjadjo, ki sicer povzroča veliko škodo na pridelkih, kar zmanjšuje količino pridelka in dohodek kmetij. Ker so se izkazali modri odsevniki ob cestah kot primerna zaščita pred divjadjo, bomo testirali možnost uporabe odsevnikov na kmetijskih površinah. Na kmetijskih površinah se že uporablja modri trak, ki pa je učinkovit podnevi, ko običajno ni škode divjadi. Za nočno uporabo, bo Rok Likar iz odsevnikov ter senzorskih luči izdelal model zaščite, ki temelji na osnovi nevidne modre črte, ki odganja divjad. Sistem bo samooskrben, saj bo deloval na sončno energijo, obenem pa ne bo uporabil fizične prepreke, kar bo omogočilo nemoteno obdelavo površin. Rok bo sistem testiral na več lokacijah (saj gre za premičen model) in pod različnimi koti, če bo to potrebno. Svoje izsledke bo predstavil na srečanju partnerjev in na spletni strani LAS. Če bodo rezultati pozitivni, pa bomo sistem predstavil tudi širše. Tudi s to inovacijo želimo vplivati na večje količine pridelane ekološke hrane in na večji dohodek ekoloških kmetij.

Rezultati:

DP1 PRO-DUKT
  DP1-A1: Investicije v povečanje proizvodnje ekološke hrane
DP1-A2: Investicije v povečanje predelave ekološke hrane
DP1-A3: Investicije v predstavitev ekološke hrane in ekološkega kmetovanja
DP1-A4: Turistični produkt povezan z ekološkim kmetovanjem
Priprava programa za osnovnošolske otroke (Kmetija Rok Likar)
Priprava turističnih programov, ki bodo nastali v okviru študijskega krožka izmenjave znanja in izkušenj in implementacije v praksi (Kmetija Košenjia, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, LAG Dragačevo – Jelica      –  Zapadna Morava, Razvojna agencija Sotla)
DP1- A5: Testna inovacija uporabe modrih odsevnikov proti divjadi z uporabo sončne energije (Kmetija Rok Likar)
DP1- A6: Pregled zahtev in pogojev za ekološko kmetovanje v obeh vključenih državah,  z možnostjo prenosa  prakse uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Srbij  (LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, LAS s CILjem , RA Sotla, Zavod Rogatec, Štefka Kejžar, Rok Likar)  
DP2 PRO-IZVODNJA
  DP1 A1:Izdelava HACCP načrta in izobraževanje za uporabnike 
HACCP načrt za sušenje zelenjave, sadja, zelišč (LAS s CIljem, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
Izdelava izhodišč za splošne HACCP smernice za sušenje ekoloških proizvodov na kmetiji (LAS s CILJem,  RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava)
Svetovanja in izdelava izseka iz sirarskih smernic za zainteresirane sirarje z novimi produkti (LAS s  CILjem, na logaškem območju)
DP1 A2: Izdelava proizvajalnih specifikacij in označevanje novih produktov (LASs CILJem, Zavod za kulturo,               turizem in razvoj Rogatec ter RA Sotla)
DP1 A3: Individualna izobraževanja oziroma svetovanja na primeru sirarskega produkta (LAS s CILjem) 
DP2 A4: Izmenjava znanj in izkušenj v okviru obiska v Srbiji (nosilec aktivnosti LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)  
DP3 PRO-DAJA
  DP3 A1: Priprava proizvoda za trg
Nakup licence za program za risanje za CNC stroj (Zavod za kultur,  turizem in razvoj Rogatec)
Nakup embalaže (kmetija Košenija, Štefka Kejžar) 
Tisk nalepk (kmetija Košenija, Štefka Kejžar)
DP3 A2: Načrt trženja novih proizvodov (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)
DP3 A3: Izmenjava znanj in izkušenj in implementacija v praksi
Izdelava skupne darilne embalaže – uporaba CNC (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Štefka Kejžar, LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)
Študijski krožek ekoloških ponudnikov – izdelava turističnih programov  (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Štefka Kejžar, kmetija Rok Likar, LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)
DP3 A4: Skupni nastop na trgu 
Spletna trgovina dodajanje novih produktov  – testna refil serija embalaže in produktov (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
Pregled možnosti skupne prodaje Slovenija/Srbija in možnost skupne prodaje (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava)
Kmečka tržnica (Idrija) in Zeleni festival (Rogatec) – skupna prodaja in trženjske poti (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava, ekološki ponudniki, Društvo žena Donačka gora,  tudi partnerji v projektu)
Izdelava programa za skupine, turiste (Kmetija Košenjia – Štefka Kejžar, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica      –  Zapadna Morava, LAS s CILjem)  
DP4 PRO-MOCIJA 
  DP4 A1: Pilotne izvedbe turističnih programov (dan odprtih vrat, izmenjava med partnerji)  (Kmetija Košenjia – Štefka Kejžar, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, LAG Dragačevo – Jelica      –  Zapadna Morava, LAS s CILjem, RA Sotla)
DP4 A2: Zeleni festival – Ekološki festival izmenjave semen 
Organizacija festivala in sodelovanje partnerjev ter organizacija delavnice Velika moč narave in zelišč v sklopu Zelenega festivala (RA Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Društvo podeželskih žena Donačka Gora, sodelovanje drugih partnerjev iz LAS s CILjem in LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)
Delavnica: semena in prilagajanje na podnebne spremembe (RA Sotla in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec)
Izmenjava znanj in izkušenj in implementacija v praksi preko sodelovanja društev podeželskih žena (Društvo podeželskih žena Donačka Gora, LAS s CILjem)
Okrogla mize z naslovom: Dopolnile dejavnosti na ekoloških kmetijah: priložnosti Slovenije in Srbije – izvedeno na eni izmed kmetij v bližini (RA Sotla, sodelovanje tudi drugih partnerjev in udeležencev iz vključenih območij)
 DP4 A3: Predstavitev inovacije za zaščito površin pred divjadjo
Predstavitev partnerjem na okrogli mizi v okviru obiska (Rok Likar, kmetija, sodelovanje drugih partnerjev)
Predstavitev v obliki članka na spletni strani LAS (Rok likar, kmetija, LAS s CIljem)  
DP6 Koordinacija projekta (LAS s CILjem, RA Sotla)
 
DP7 Promocija projekta
  Priprava obvestil za splet in FB (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)
4 predstavitvene oddaje na radiu (LAS s CILjem)
Promocija operacije v okviru prireditev in drugih dogodkov (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava)

Cilji:

Cilj iz SLR LAS s CILjemPrispevek operacije k doseganju ciljev SLR
Vzpostaviti pogoje za  ustvarjanje delovnih mestOperacija kot taka je nov pristop k ustvarjanju delovnih mest in kot celota prispeva k temu cilju. Kazalnik: Število aktivnosti, ki pripomorejo k ustvarjanju delovnih mest: 1
Izboljšati kakovost življenja na podeželjuOperacija s tem, ko vzpostavlja dobre tržne možnosti za ekološke pridelke in izdelke, neposredno izboljšuje kakovost življenja na podeželju. Kazalnik: Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju: 1
Razviti in oblikovati nove turistične produkte oz. storitveRazvijata se dva produkta – turistični program za vključene kmetije in ponudnike ter posebej program za otroke- predstavitev ekološke kmetije   Kazalnik: Število novih turističnih produktov ali storitev: 2
Varstvo okolja in ohranjanje narave  Spodbujanje pridelave, predelave in potrošnje ekološke hrane je primerne pristop za ohranjanje, varovanje in primerno rabo naravnih virov.   Kazalnik: Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje in primerno rabo naravnih virov: 1
Aktivirati potenciale ranljivih skupinV okviru operacije bosta dve aktivnosti, ki bosta posebej namenjeni ženskam (srečanje in izmenjava praks med društvi podeželskih žena) in otrokom (predstavitev ekološke kmetije na Vojskem in testiranje prograama) Kazalnik: Število vključenih posameznikov: 20 ženske, 20 otroci
Cilj iz SLR LAS s Obsotelje in KozjanskoPrispevek operacije k doseganju ciljev SLR
Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanjeOperacija v veliki meri pripomore k dvigu podjetniškega podpornega okolja in novim delovnim mestom, saj sledi novim produktom ter novim načinom predstavitve ekološke hrane. Kazalnik: Število sodelujočih deležnikov:1
Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitevPoleg vključenih partnerjev, bodo preko vzpostavljenih pogojev za trženje lahko sodelovali tudi drugi lokalni ponudniki ekološke hrane   Kazalnik: Število sodelujočih lokalnih ponudnikov: 3
Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturoIzdelan bo turistični program (doživetje s Hololens očali) ter novi izdelki v refil embalaži, kar lahko razumemo kot dva ločena turistična produkta.   Kazalnik: Število novih turističnih produktov 2

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Akronim projekta: “Dediščina prihodnosti”

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

Prijavitelj projekta: Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
 • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec,
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina.

Namen projekta:

S projektom bomo zagotovili razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe, ki bo težila k trajnostnemu razvoju območja. V občini Rogatec je vzpostavljen rokodelski center, ki kot edini na območju ohranja živo dediščino rokodelstva (tkanje, pletenje iz ličja, šibja, rogoza, kamnoseštvo, lončarstvo, steklarstvo). Rokodelsko znanje se pozablja, mentorji so starejši, mlajše je potrebno motivirati, da ohranimo živo dediščino, tovrstna znanja pa jim lahko predstavljajo osnovo za dopolnilno dejavnost, za morebitno pravo podjetniško idejo in samozaposlitev. Letno obišče Rogatec cca 20.000 izletniških turistov. Ker primanjkuje nočitvenih kapacitet na lokalnem območju, je Občina Rogatec v letu 2018 odkupila objekt konjušnice v konjeniškem centru, ki se nahaja v neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji. Del objekta bo spremenila v nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se bodo novi programi, vezani na rokodelstvo  ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja (naravna in kulturna dediščina, ostala lokalna ponudba). V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov večdnevni intenzivni terapevtski program, izvajanje katerega pozitivno vpliva na človekov telesni, duševni in duhovni položaj. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Cilji projekta

 1. novi turistični programi in  vlaganje v podporno infrastrukturo Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi večdnevni turistični programi, vezani na rokodelstvo (steklarstvo, lončarstvo – živa dediščina – razvoj kulturnega turizma) in celotno ponudbo območja ter terapevtsko jezdenje. V sklopu projekta se bo uredilo nastanitvene kapacitete v konjušnici konjeniškega centra Rogatec.
 2.  razvoj in trženje lokalnih potencialov Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Rezultati projekta:

 1. ureditev nastanitvenih kapacitet
 2. novi večdnevni programi (steklarstvo, lončarstvo, terapevtsko jezdenje, turistični program)
 3. Izdelani dve brošuri (terapevtsko jezdenje, rokodelstvo)
 4. predstavitev rokodelstva v zdravilišču Podčetrtek in zdravilišču Rogaška Slatina
 5. izvedeno izobraževanje na temo animiranja rokodelcev in potencialnih rokodelcev za vključitev v turistično ponudbo

SKUPNA VREDNOST: 224.040,02 EUR VREDNOST SOFINANCIRANJA: 100.000,00 EUR

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran LAS Obsotelje in Kozjansko

www.eu-skladi.si

Akronim projekta: “Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim!

Vodilni partner: Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak

Partnerji:

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Šolski Center Rogaška Slatina

Vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Rogatec

Nikamedia, Nikolaja Zorič, s.p.

Projekt  sofinanciran na 3. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Cilji projekta:

 • Širjenje podjetniške miselnosti in kreativnosti
 • Strukturiranje podpornega okolje za podjetnike
 • Krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji
 • Povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje
 • Ustanovitev čim več socialnih podjetij in podjetij z zelenimi delovnimi mesti

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Z operacijo bomo izvedli krožek na temo podjetništva skozi celotno šolsko leto v Šolskem centru Rogaška Slatina, vzpostavili bomo krožek za zaključne razrede OŠ Rogatec, izvedli delavnice na temo podjetništva za starejše od 60 let in druge ranljive skupine (brezposelni, iskalci prve zaposlitve), vključitev 7 uspešnih lokalnih podjetnikov, kot predavateljev na delavnicah.

Povzetek projekta:

V okviru projekta se bo na lokalnih šolah oblikoval podjetniški krožek za mlade, izvedene pa bodo tudi delavnice za druge ranljive skupine. Udeleženci bodo spoznavali primere dobrih praks lokalnih podjetnikov ter imeli možnost sodelovanja z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem tudi v pomoč pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje.

Akronim projekta: “Včeraj, danes, za jutri”

Vodilni partner:

 • JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Partnerji:

 • OBČINA ROGATEC
 • KONJENIŠKI KLUB STRMOL
 • PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p.

Projekt  sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP

– Cilji projekta

1. novi turistični produkti in manjše vlaganje v podporno infrastrukturo
2. novo delovno mesto
3. razvoj in trženje lokalnih potencialov

– Pričakovani rezultati aktivnosti

V sklopu projekta se bo izvedlo 11 izobraževanj za prebivalstvo Obsotelja in Kozjanskega (v nadaljevanju OiK), izvedlo »Zeleni festival«, uredilo se bo eko zeliščni vrt in ustvarilo nove produkte, vsebinsko oživelo rokodelski center (ohranitev žive dediščine rokodelstva OiK–več mentorjev/rokodelcev; skupaj 60 izobraževanj), skupni promocijski materiali: 2 – skupna turistična promocija, vpliv na razvoj novih delovnih mest (neposredno 1 zaposlitev pri prijavitelju, posredno pa vpliv na samozaposlitve podeželskega prebivalstva OiK)

– Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

1. Vodenje in koordinacija projekta
2. Promocija in obveščanje javnosti
3. Razvoj novih turističnih produktov in programov
4. Ohranjanje in spodbujanje žive dediščine in eko kmetovanja
5. Izobraževanja

– Povzetek

Projektne aktivnosti zagotavljajo razvoj osnovnih storitev na podeželju v smislu ohranjanja, oživljanja in interpretacije kulturne dediščine območja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) in razvoja kulturnega turizma. Projekt bo z manjšimi vlaganji, prireditvami, pedagoškimi delavnicami in izobraževanji omogočil razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju, ohranitev in razvoj žive dediščine območja OiK, razvoj novih produktov in programov, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in obiskanost celotne regije OiK ter spodbujal usmerjanje podeželskega prebivalstva v izkoriščenost neobdelanih površin v smeri ekološkega kmetovanja (zeliščarstva), kar dolgoročno vpliva na ohranjanje narave in okolja. Projektne aktivnosti ustvarjajo pogoje za razvoj trajnostnega oz. zelenega turizma, z razvojem novih turističnih produktov (zeliščarstvo s spremljajočimi dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove vsebine vezane na glažutarstvo in oživitev rokodelskega centra, ki predstavlja edini tovrstni center v OiK), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala in spodbujanjem območja v razvoj novih dejavnosti, v vključevanje v turistično ponudbo območja.
Operacija je namenjena podeželskemu prebivalstvu OiK, ki ima potencial za izvajanje obrtnih dejavnosti, za eko kmetovanje, za vključitev v celotno ponudbo območja. Projekt je inovativen v smislu vključevanja novih vsebin v turistično ponudbo območja, z razvojem kulturnega in zelenega turizma. Skozi projekt se bo preverilo možnost vzpostavitve socialnega podjetja za področje rokodelstva za območje OiK, kar bo v primeru pozitivnih preveritvenih kazalnikov doprineslo k zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin iz območja OiK, saj te skupine predstavljajo potencial za razvoj in ohranitev rokodelstva območja, hkrati pa dejavnosti omogočajo medgeneracijsko druženje in povezovanje in t.i. vseživljenjsko učenje.

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP