Dodatna ponudba večdnevnih doživetij in dediščine

Akronim projekta: “Dediščina prihodnosti

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP

Prijavitelj projekta:

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:

 • Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec,
 • Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec,
 • VoMed d.o.o., Ob progi 3, 3250 Rogaška Slatina.

Namen projekta:

S projektom bomo zagotovili razvoj dodatne, »zelene« in okolju prijazne ponudbe, ki bo težila k trajnostnemu razvoju območja. V občini Rogatec je vzpostavljen rokodelski center, ki kot edini na območju ohranja živo dediščino rokodelstva (tkanje, pletenje iz ličja, šibja, rogoza, kamnoseštvo, lončarstvo, steklarstvo). Rokodelsko znanje se pozablja, mentorji so starejši, mlajše je potrebno motivirati, da ohranimo živo dediščino, tovrstna znanja pa jim lahko predstavljajo osnovo za dopolnilno dejavnost, za morebitno pravo podjetniško idejo in samozaposlitev.

Letno obišče Rogatec cca 20.000 izletniških turistov. Ker primanjkuje nočitvenih kapacitet na lokalnem območju, je Občina Rogatec v letu 2018 odkupila objekt konjušnice v konjeniškem centru, ki se nahaja v neposredni bližini največjega muzeja na prostem v Sloveniji. Del objekta bo spremenila v nastanitvene kapacitete. Zagotovilo se bo 23 ležišč, s čimer pa bo omogočeno izvajanje tudi večdnevnih programov, katerih se do sedaj ni ponujalo. Izoblikovali se bodo novi programi, vezani na rokodelstvo  ter program povezane turistične ponudbe lokalnega območja (naravna in kulturna dediščina, ostala lokalna ponudba). V sklopu konjeniškega centra se bo izoblikoval nov večdnevni intenzivni terapevtski program, izvajanje katerega pozitivno vpliva na človekov telesni, duševni in duhovni položaj. Izdelalo se bo predstavitvene brošure, izvedlo izobraževanja in predstavitve rokodelstva. Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Cilji projekta

 1. novi turistični programi in  vlaganje v podporno infrastrukturo
  Skozi projektne aktivnosti se bodo izoblikovali novi večdnevni turistični programi, vezani na rokodelstvo (steklarstvo, lončarstvo – živa dediščina – razvoj kulturnega turizma) in celotno ponudbo območja ter terapevtsko jezdenje. V sklopu projekta se bo uredilo nastanitvene kapacitete v konjušnici konjeniškega centra Rogatec.
 2.  razvoj in trženje lokalnih potencialov
  Z izvedbo projektnih aktivnosti se bo vplivalo na podeželsko prebivalstvo v smislu zaznave priložnosti za izdelovanje in trženje rokodelskih produktov, izoblikovani večdnevni turistični programi pa omogočajo povezano trženje lokalne ponudbe.

Rezultati projekta:

1. ureditev nastanitvenih kapacitet

2. novi večdnevni programi (steklarstvo, lončarstvo, terapevtsko jezdenje, turistični program)

3. Izdelani dve brošuri (terapevtsko jezdenje, rokodelstvo)

4. predstavitev rokodelstva v zdravilišču Podčetrtek in zdravilišču Rogaška Slatina

5.  izvedeno izobraževanje na temo animiranja rokodelcev in potencialnih rokodelcev za vključitev v turistično ponudbo

SKUPNA VREDNOST: 224.040,02 EUR

VREDNOST SOFINANCIRANJA: 100.000,00 EUR

Povezave:

Spletna stran Evropske komisije, namenjena EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja

Spletna stran LAS Obsotelje in Kozjansko

www.eu-skladi.si

Akronim projekta: “Stopimo na pot podjetništva, izkušeni neizkušenim!

Vodilni partner: Zavod za izobraževanje in razvoj Učenjak

Partnerji:

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Šolski Center Rogaška Slatina

Vzgojno-izobraževalni zavod osnovna šola Rogatec

Nikamedia, Nikolaja Zorič, s.p.

Projekt  sofinanciran na 3. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP.

Cilji projekta:

 • Širjenje podjetniške miselnosti in kreativnosti
 • Strukturiranje podpornega okolje za podjetnike
 • Krepitev sodelovanja med različnimi akterji in sektorji
 • Povečanje socialne vključenosti ranljivih skupin v lokalno okolje
 • Ustanovitev čim več socialnih podjetij in podjetij z zelenimi delovnimi mesti

Pričakovani rezultati aktivnosti:

Z operacijo bomo izvedli krožek na temo podjetništva skozi celotno šolsko leto v Šolskem centru Rogaška Slatina, vzpostavili bomo krožek za zaključne razrede OŠ Rogatec, izvedli delavnice na temo podjetništva za starejše od 60 let in druge ranljive skupine (brezposelni, iskalci prve zaposlitve), vključitev 7 uspešnih lokalnih podjetnikov, kot predavateljev na delavnicah.

Povzetek projekta:

V okviru projekta se bo na lokalnih šolah oblikoval podjetniški krožek za mlade, izvedene pa bodo tudi delavnice za druge ranljive skupine. Udeleženci bodo spoznavali primere dobrih praks lokalnih podjetnikov ter imeli možnost sodelovanja z uspešnimi podjetniki, ki bodo udeležencem tudi v pomoč pri kreiranju in aktiviranju lastne podjetniške ideje.

RAZPISNA-DOKUMENTACIJA (PDF)

ESPD (XML)

Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja
Nadžupnijska cerkev sv. Jerneja

V skladu s sklepom Slovenske škofovske konference, ki je bil sprejet na seji Stalnega sveta SŠK 18. decembra, smo se na zadnji dan leta, 31. 12. 2020, sestali vsi trije odgovorni za posamezne škofije mariborske metropolije, pregledali epidemiološko situacijo in se na temelju tega  odločili:

1.) S ponedeljkom, 4. 1. 2021, ponovno uvajamo javna bogoslužja po cerkvah škofij mariborske metropolije, upoštevajoč navodila, ki smo jih škofje sprejeli 18.12. 2020.

2.) Duhovnike naprošamo, da v cerkvah označijo prostore, ki jih lahko zasedejo verniki oziroma družine.

3.) Duhovnikom svetujemo, da upoštevajo epidemiološko sliko v svojem kraju. Tam, kjer je ta slika še vedno slaba ali pa je svetišče premajhno, se priporoča, da duhovniki svete maše ob praznikih in nedeljah obhajajo samo ob prisotnosti najožjih bogoslužnih sodelavcev, ali tistih, ki so naročili sveto mašo. Ostali verniki (bolni, ostareli) naj sveto mašo spremljajo preko spleta ali drugih elektronskih medijev. Tam, kjer zaradi slabe epidemiološke slike duhovniki še zmeraj ne morejo obhajati svete maše z verniki, naj poskrbijo, da bodo verniki lahko prejeli sveto obhajilo izven svete maše.

4.) Pri svetih mašah z verniki je lahko samo instrumentalna glasba.

5.) Pri bogoslužjih naj se tudi upoštevajo naslednja navodila SŠK z dne 18. 12. 2020:

1. Vse spodbujamo, naj okrepijo molitev za zdravje, bolnike, zdravstvene delavce, rajne in njihove svojce, blagoslov našega naroda ter konec pandemije.
2.  Svete maše z udeležbo vernikov so dovoljene pod naslednjimi pogoji:

a)  V cerkvi je lahko toliko vernikov, kolikor zadoščajo predpisu: 1 oseba (ali ena družina ali člani skupnega gospodinjstva) na 30 m2.
b)  Udeležba pri svetih mašah je dovoljena samo zdravim vernikom, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature ter katerih člani istega gospodinjstva niso okuženi.
c)  Vsi prisotni morajo ves čas nositi maske, vzdrževati medosebno fizično razdaljo vsaj 1,5 metra in si pri prihodu ter odhodu razkužiti roke. Pri tem mora biti vsaka druga klop prosta oseb.
d)  Verniki se pred sveto mašo in po njej ne smejo družiti ali zadrževati v okolici cerkve.
e) Duhovnik mora med sveto mašo nositi masko.
f) Rokovanje ob pozdravu miru se opusti.
g)  Vernikom je dovoljeno deliti sveto obhajilo samo na roko. Delivec obhajila pri obhajanju nosi masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. Med pristopom k obhajilu naj verniki spoštujejo medosebno razdaljo 1,5 metra.
h) Darove za cerkev verniki oddajo v za to določen nabiralnik.
i)  Po sveti maši je treba cerkev obvezno temeljito prezračiti.

3. Zunaj cerkva v skladu s splošno prepovedjo združevanja ne sme priti do druženja ljudi.
4. Župnik lahko glede na epidemiološki položaj in zagotovitev ustrezne dostopnosti do duhovne oskrbe vsem vernikom odloči, da se namesto svete maše zagotovi prejem svetega obhajila izven svete maše. Pri tem je treba upoštevati vse zgoraj naštete ukrepe oz. omejitve, ki veljajo za svete maše.
6.     Vsak, ki vstopi v sakralni prostor, je sam odgovoren za zaščito pred morebitno okužbo, tako kot to velja za vstopanje v druge javne prostore.
8. Bolni in ostareli naj svete maše spremljajo po medijih, prejmejo duhovno obhajilo, posvetijo čas molitvi, branju Božje besede oziroma dobrim delom.  Prenos svetih maš, ki jih darujejo škofje, bo potekal po Televiziji Slovenija, Radiu Ognjišče in Tv Exodus.
9.  V cerkvi je dovoljena zasebna molitev vernikov v skladu z navedenimi omejitvami.
10. Spovedovanje je dovoljeno. V spovednicah mora biti nameščena ustrezna zaščita med spovedancem in spovednikom (PVC-folija) in zagotovljena razdalja 1,5 metra.
11. Zakramenta svetega krsta in cerkvene poroke se lahko podeljujeta v krogu družin oziroma istih gospodinjstev. Prva sveta obhajila in birme so do nadaljnjega odloženi.
12. Obhajanje bolniškega maziljenja je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena (maske tipa N95/KN95/FFP2/FFP3). Duhovnik naj med obiskom bolnika na domu nosi masko in si razkuži roke pred obiskom in po njem. Obiski bolnikov na domu za prve petke so dovoljeni.
13.  Cerkveni pogrebi se izvajajo v dogovoru s pogrebno službo in ob upoštevanju vseh navodil NIJZ.
14.  Verouk in druge oblike pastoralne dejavnosti se izvajajo na daljavo.
15.  Župnijske pisarna je lahko odprta za srečanje z eno osebo.  Duhovnik in vernik naj nosita masko ter si pred obiskom in po njem razkužita roke.
16.  Karitativne ustanove delujejo v skladu z navodili, ki jih izdajo njihova vodstva, ob upoštevanju državnih predpisov.

msgr. Alojzij Cvikl DJ, mariborski nadškof metropolit
msgr. dr. Peter Štumpf SDB, murskosoboški škof
Rok Metličar, upravitelj celjske škofije

P.S IZ NADŽUPNIJSKEGA URADA ROGATEC:

Iz celotnega besedila so navedeni tisti ukrepi, ki so aktualni za našo nadžupnijo. Sv. maše med tednom bodo ob 8.uri, ob nedeljah in praznikih ob 8. in 10.30 uri. Mašni nameni bodo objavljeni na oglasni deski pri glavnem vhodu v cerkev.
Hvala za upoštevanje navodil in odgovorno ravnanje!

Andrej Grobelnik, nadžupnik in naddekan

Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije smo zaznali, da so informacije o pandemiji namenjene predvsem odraslim, pri čemer otroci ostajajo izpuščeni. Odvisni so od podatkov, ki jim jih posredujejo bodisi starši bodisi učitelji ali pa jih sami najdejo na spletu. Zato smo pripravili otrokom prijazno gradivo, ki orisuje širšo sliko delovanja človeškega telesa v boju proti virusom ter hkrati podaja ključne informacije o trenutnem koronavirusu SARS-CoV.

Letak o koronavirusu za otroke in starše
Letak o koronavirusu za otroke in starše
Letak o koronavirusu za otroke in starše – 2.stran

Ljudje smo kot vitražna stekla. Iskrijo se in sijejo, ko je zunaj sonce.
Ko pa se stemni, se njihova resnična lepota razkrije le, če je svetloba znotraj njih.

S hvaležnostjo in z željo po toplih, svetlih trenutkih v letu 2020!

Sodelavke in sodelavci Zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec

Občina Rogatec je, v neposredni bližini Muzeja na prostem Rogatec in Konjeniškega centra, uredila 4 postajališča za avtodome.

Postajališča zagotavljajo oskrbo avtodomov s pitno vodo, priključitev na električno omrežje in praznjenje kaset. Omogočena je uporaba brezplačnega brezžičnega interneta. Idilična lokacija nudi pogled na manežo, konje in Donačko goro, na katero vodi prva nadelana pot v slovenskih gorah, skozi zaščiten gozdni rezervat bukov pragozd.

Obiskovalcem so v muzeju na prostem in v Rokodelskem centru Rogatec na Dvorcu Strmol na voljo ob določenih terminih učno-doživljajske delavnice in prikazi rokodelcev.

 

Akronim projekta: “Včeraj, danes, za jutri”

Vodilni partner:

 • JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, TURIZEM IN RAZVOJ OBČINE ROGATEC

Partnerji:

 • OBČINA ROGATEC
 • KONJENIŠKI KLUB STRMOL
 • PROMARK, Zinka Kobula Kamenšek s.p.

 

Projekt  sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014-2020 sofinanciranje s sredstvi EKSRP

– Cilji projekta

1. novi turistični produkti in manjše vlaganje v podporno infrastrukturo
2. novo delovno mesto
3. razvoj in trženje lokalnih potencialov

– Pričakovani rezultati aktivnosti

V sklopu projekta se bo izvedlo 11 izobraževanj za prebivalstvo Obsotelja in Kozjanskega (v nadaljevanju OiK), izvedlo »Zeleni festival«, uredilo se bo eko zeliščni vrt in ustvarilo nove produkte, vsebinsko oživelo rokodelski center (ohranitev žive dediščine rokodelstva OiK–več mentorjev/rokodelcev; skupaj 60 izobraževanj), skupni promocijski materiali: 2 – skupna turistična promocija, vpliv na razvoj novih delovnih mest (neposredno 1 zaposlitev pri prijavitelju, posredno pa vpliv na samozaposlitve podeželskega prebivalstva OiK)

– Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

1. Vodenje in koordinacija projekta
2. Promocija in obveščanje javnosti
3. Razvoj novih turističnih produktov in programov
4. Ohranjanje in spodbujanje žive dediščine in eko kmetovanja
5. Izobraževanja

– Povzetek

Projektne aktivnosti zagotavljajo razvoj osnovnih storitev na podeželju v smislu ohranjanja, oživljanja in interpretacije kulturne dediščine območja Obsotelja in Kozjanskega (OiK) in razvoja kulturnega turizma. Projekt bo z manjšimi vlaganji, prireditvami, pedagoškimi delavnicami in izobraževanji omogočil razvoj dodatne turistične ponudbe na podeželju, ohranitev in razvoj žive dediščine območja OiK, razvoj novih produktov in programov, ki bodo vplivali pozitivno na prepoznavnost in obiskanost celotne regije OiK ter spodbujal usmerjanje podeželskega prebivalstva v izkoriščenost neobdelanih površin v smeri ekološkega kmetovanja (zeliščarstva), kar dolgoročno vpliva na ohranjanje narave in okolja. Projektne aktivnosti ustvarjajo pogoje za razvoj trajnostnega oz. zelenega turizma, z razvojem novih turističnih produktov (zeliščarstvo s spremljajočimi dejavnostmi) in kulturnega turizma (nove vsebine vezane na glažutarstvo in oživitev rokodelskega centra, ki predstavlja edini tovrstni center v OiK), z oblikovanjem skupnega promocijskega materiala in spodbujanjem območja v razvoj novih dejavnosti, v vključevanje v turistično ponudbo območja.
Operacija je namenjena podeželskemu prebivalstvu OiK, ki ima potencial za izvajanje obrtnih dejavnosti, za eko kmetovanje, za vključitev v celotno ponudbo območja. Projekt je inovativen v smislu vključevanja novih vsebin v turistično ponudbo območja, z razvojem kulturnega in zelenega turizma. Skozi projekt se bo preverilo možnost vzpostavitve socialnega podjetja za področje rokodelstva za območje OiK, kar bo v primeru pozitivnih preveritvenih kazalnikov doprineslo k zaposlovanju ranljivih ciljnih skupin iz območja OiK, saj te skupine predstavljajo potencial za razvoj in ohranitev rokodelstva območja, hkrati pa dejavnosti omogočajo medgeneracijsko druženje in povezovanje in t.i. vseživljenjsko učenje.

Povezava do spletne strani Programa razvoja podeželja

Povezava do spletne strani Evropske komisije, namenjene EKSRP

Izdelki rokodelcev in narave tudi letos kličejo na tradicionalno Praznično tržnico v Rogatec.
17. decembra, ob 15. uri, v Kulturni dom Rogatec vas pričakujejo številni čudoviti izdelki in bogat kulturni program.

Letak si oglejte tukaj.

Kako pristopiti k bolniku z zastojem srca, kako mu nuditi prvo pomoč, ali mu sploh znamo pomagati, ga lahko še dodatno poškodujemo, ali želimo prevzeti takšno odgovornost…? Takšna in drugačna vprašanja so se porajala udeležencem seminarja temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja, ki se je 08.12.16 odvijal v Kulturnem domu v Rogatcu.

Dušan Poslek

Celoten članek si preberite tukaj.

roglow3roglow2roglow1